Yeraltı Borulama
9.2.1 Sprinkler sistemlerini besleyen yeraltı hatlarında, dökme demir, düktil demir, içi çimento ile
sıvanarak astarlanmış, takviyeli cam fiber, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) boru tiplerinin
kullanılması tavsiye edilir. Borular tedarikçinin tavsiyelerine göre döşenmeli ve korozyona
karşı yeterli dirence sahip olmalıdır.²
9.2.2 Boru tipi ve basınç sınıfı belirlenirken, borunun yangın dayanımı, maksimum sistem çalışma
basıncı, borunun gömüleceği derinlik, toprak durumu, korozyon ve trafik ve araç yükü gibi
diğer dış yüklerin durumu dikkate alınmalıdır. Boru tertibatına, üzerinden geçen araçların
hasar vermesi gibi mekanik hasarları önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
9.2.3 Boru tipi en az 10.3 bar sistem çalışma basıncına uygun olmalıdır.³
9.2.4 Boru gömme derinliği, maksimum donma derinliğine bağlı olarak belirlenmelidir. Boru üst kotu
donma çizgisinden en az 0.3 m altında olacak şekilde yerleştirilmelidir.
9.2.5 Donmanın etken olmadığı yerlerde, mekanik hasarı önlemek için gömme derinliği en az 0.8
m olmalıdır. Yolların altından geçen yeraltı boruları en az 0.9 m derinlikte olmalı, demiryolları
altından geçen borular en az 1.2 m derinliğe gömülmelidir. Gömme derinliği boru üst kotundan
ölçülmelidir.4
9.3 Boru Bağlantı Tipleri
Borulama tekniği sprinkler sistemlerinin ayrılmaz unsuru olup, borulama tekniğinin seçimi,
tasarlanan sprinkler sistemine ve boru tipine uygun olmalıdır.
9.3.1 Dişli Bağlantılar
Sprinkler sistemlerinde 50 mm ve daha düşük çaplı boruların bağlantısında genellikle
dişli boru bağlantıları kullanılır. Dişli bağlantı sırasında kullanılan ara bağlantı parçalarının
sızdırmazlığının sağlanmasında, tesisat basınç sınıfına uygun olarak keten teflon veya sıvı
conta kullanılabilir.
9.3.2 Kaynaklı Bağlantılar
Sprinkler tesisatlarında, 50 mm’nin üzerindeki çaplarda genellikle tercih edilen bağlantı tipidir.
Borular, oksijen veya elektrot kaynağı ile birleştirilir. Galvanize çelik boruların kaynağında,
galvanize edilmiş yüzeylerin açılmasına engel olacak yöntemler kullanılır. Tesis içinde
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaynakçılar
EN 287-1’e göre sertifikalı olmalıdır.5
¹ EN12845/Madde 17.1.6
² EN12845/Madde 17.1.1
³ NFPA13/Madde 10.1.5
4 NFPA13/Madde 10.4
5 EN12845/Madde 17.1.3
128
9.3.3 Flanşlı Bağlantı
Sprinkler sistemlerinde genellikle hat üzerindeki vana ve ekipmanların montajında kullanılır.
Boru çaplarına uygun flanşlar boru uçlarına kaynatıldıktan sonra flanş contası yerleştirilir ve
cıvata ile birleştirilir. Flanşlar bağlantı yapılacak ekipman veya boru ile uyumlu özelliklerde ve
tesisatın basınç sınıfına uygun olmalıdır.
9.3.4 Yivli Bağlantılar
Yivli boru bağlantıları kaynaklı imalatın yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde
kullanılabileceği gibi, diğer bağlantı türlerine göre işçilik süresi daha kısadır. Borulamann
şartlarının zor olduğu alanlarda boru güzergâhında esneklik sağlar. Boru parçalarının
kolaylıkla sökülüp takılmasına olanak sağlayan bağlantı türü olduğundan tesisatta gerekli
görülen noktalarda ve tesisatın depremden korunmasına yönelik uygulamalarda, kısmi olarak
da kullanılmaktadır. Borulara yiv açılarak üzerinde contaları bulunan kaplinler vasıtasıyla
birleştirilir. Borulara yiv açma işlemi, ezme veya kesme metodu ile yapılır. Kesme metodu ile
yiv açma işlemi özel yiv makinesi veya tornada yapılır. Kesme metodu genellikle, orta ve ağır
seri borularda yüksek çaplarda tercih edilir. Borunun et kalınlılığının %50’sinin altında bir metal
parça borudan kesilir. Kesme derinliği; yivli ekipman üreticisi tarafından verilen boru et kalınlığı
değerlerine göre belirlenmelidir. Ezme metodu ile yiv açma işleminde özel yiv açma aletleri
kullanılır. Ezme metodu, çeşitli et kalınlıklarında ve büyük çaplarda uygulanabilmektedir. Ezme
metodunda boru ezilerek, yiv açılır. Yiv ölçüleri, boru ucuna mesafe ve yiv derinliği üretici
tarafından verilen boru et kalınlığı değerlerine göre belirlenmelidir. Yiv üzerine kaplin contası
yerleştirildikten sonra kaplin üzerindeki vidalarla sabitleştirilir. Vidalar sabitleştirilirken uygun
torklarda sıkılmalıdır. Kaplinlerin contalarının tipi ve sıcaklık derecesi, spesifik uygulamalarda
ortam koşullarına uygun olarak seçilmelidir.
Borudan branşman alınan noktalarda, çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları kullanılabilir.
Kullanılan çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanının çıkış ağzındaki conta için üretici tarafından
verilen delik ölçüsünde delik açılır. Çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları boru bağlantısı görevi
görmez. Bağlantı elemanın çıkış ağzı tesisatın devamında kullanılacak dişli veya yivli boru
bağlantı türüne uygun olarak seçilmelidir.
 Boru üzerinde kesik veya ezme metodu ile açılan yiv ölçüsü, bağlantı ekipmanları ile
uyumlu olmalıdır.
 Conta içeren yivli bağlantı elemanları, kuru ve ön tepkili sistemlerde kullanıldığında, kuru
borulu sistem için onaylı olmalıdır.
 Boruların yiv açılarak birleştirilmesinde kullanılan yivli bağlantı elemanları ve contaları
yangın kullanımı için onaylı olmalıdır.
9.4* Boru Askı Elemanları
Boru destekleri; borunun hareketine engel olarak boruyu sabitlemek için kullanılır. Boru askı
elemanları; borunun kendi ağırlığı ve diğer yüklerin taşınarak başka taşıyıcılara aktarılması
için kullanılır. Boru askı elemanları, Şekil A.9.4’te verilmiştir. Boru destekleri, doğrudan binaya
veya gerekiyorsa makinalara, depolama raflarına veya diğer yapılara göre tespit edilebilir.
Boru destekleri diğer tesisatları desteklemek için kullanılmamalıdır. Boru destekleri dengeli
yük dağılımını sağlamak için ayarlanabilir olmalıdır. Destekler borunun etrafını tamamen
sarmalı ve boruya veya bağlantılara kaynak yapılmamalıdır. Çapı 50 mm’den büyük borular,
oluklu çelik veya gaz beton levhalarla desteklenmemelidir. Dağıtım boruları ve kolon boruları,
¹ EN12845/Madde 17.1.3
129
eksensel kuvvetler dikkate alınarak uygun sayıda noktada sabitlenmelidir. Desteklerin hiç bir
bölümü, yanıcı malzemeden yapılmış olmamalı ve çivi kullanılmamalıdır. Bakır borularda,
desteklerin boruyla teması sonucu oluşacak korozyonunu önlemek için, destekler yeterli
elektrik direncine sahip uygun malzeme ile kaplanmalıdır.¹
9.4.1 Branşman Borularında Askı Elemanlarının Yerleşimi
9.4.1.1 Boru askı elemanlarının minimum sayısı: Boru askılarının birbirine olan mesafesi aşağıdaki
durumlar dışında, Tablo 9.4.1.1’de verilen değerleri geçmemelidir.
¹ EN12845/Madde 17.2.1
² NFPA13/Tablo 9.2.2.1(b)
Tablo 9.4.1.1 Boru Askı Elemanlarının Arasındaki Maksimum Mesafeler (m²)
Boru Anma Çapı (mm)
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Çelik boru (dişli ince et kalınlıklı hariç) 3.66 3.66 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
Çelik boru, dişli ince et kalınlıklı 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 - - - -
Bakır boru 2.44 3.05 3.05 3.66 3.66 3.66 4.57 4.57 4.57 4.57
CPVC 1.83 1.98 2.13 2.44 2.74 3.05 - - - -
Polibütilen (IPS) 1.14 1.14 1.4 1.52 1.8 - - - - -
Polibütilen (CTS) 0.89 1.02 1.19 2.35 1.65 - - - - -
Duktil demir boru - - - - - 4.57 4.57 - 4.57 4.57
Not: IPS-Çelik Boru Çapı, CTS-Bakır Boru Çapı
9.4.1.2 Sprinkler arası mesafenin 1.8 m’den az olduğu durumlarda, boru askı elemanlarının
maksimum 3.7 m aralıklarla yerleşimine izin verilir.
Şekil 9.5.1.1(b) Askılar Arası Mesafeler
9.4.1.3 Uzunluğu 1.8 m’yi geçmeyen başlangıç boru uzunluklarında askı gerekmez ancak branşman
bağlantısı yapılan ana besleme borusundaki orta askı iptal edilmesi gibi durumlarda askı
ilavesi gereklidir.
9.4.1.4 Boru askı elemanları ile sprinkler merkezi arasındaki mesafe, 76 mm’den az olmamalıdır.

Yangın Sprink Hesabı

Yangın Sprink Hesabı Yangın sprink hesabı, yangın sprink sistemleri kurulurken belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Yangın sprink hesabı yani olası bir yangın anında yangın olan bölgeye düşen ve yağmurlama sistemiyle dağıtılan su miktarının yeterli olması büyük önem taşımaktadır.  Bu durumdan da anlaşılacağı üzere bu hesabın yapılması büyük bir uzmanlık ve tecrübe istemektedir. Yangın sprink hesabı, yangının olası noktaları göz önünde bulundurularak yapılır. Yangın bir alanın her yerinde çıkmaya müsaittDEVAMI

Söndürme sistemlerinde suyun önemi ...

Söndürme sistemlerinde suyun önemi ... Konutlar dahil tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, otoparklar, konaklama, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, depolama, üretim vb. amaçlarla kullanılan yapılarda mekanların özelliklerine bağlı olmak üzere, uygun tipte sprinkler başlıklarını içeren sistemler kullanılmalıdır. Otomatik sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar kullanım amaçlarına bağlı olarak; düşük, orta ve yüksek tehlike grubunda sınıflandırılır. Eğer aynı bina veya alanda birden fazla tehlike sınıfı s&ouDEVAMI

Yangın Hidrant Vanası

Yangın Hidrant Vanası Yangın olaylarının artmasına bağlı olarak güvenlik önlemlerinin önceden alınmasının ne kadar gerekli olduğu anlaşılmıştır. Farklı nedenlere bağlı olarak çıkan yangınlara doğru zamanda müdahale edilmediği zaman can ve mal kaybı artmaktadır. Bunun önüne geçmek için tasarlanan yangın hidrant vanası son derece önemlidir. Binalarda, depolarda, fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde kullanılabilen bu sistem ile yangına anında müdahale edilebildiği gibi itfaiyenin su alabilmesine de fayda sağlamaktadır. Kaliteli Yangın HidrantDEVAMI

Yeraltı Borulama

Yeraltı Borulama9.2.1 Sprinkler sistemlerini besleyen yeraltı hatlarında, dökme demir, düktil demir, içi çimento ilesıvanarak astarlanmış, takviyeli cam fiber, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) boru tiplerininkullanılması tavsiye edilir. Borular tedarikçinin tavsiyelerine göre döşenmeli ve korozyonakarşı yeterli dirence sahip olmalıdır.²9.2.2 Boru tipi ve basınç sınıfı belirlenirken, borunun yangın dayanımı, maksimum sistem çalışmabasıncı, borunun gömüleceği derinlik, toprak durumu, korozyon ve trafik ve araç yükü gibidiğerDEVAMI

Yangın Sprink Fiyatları

Yangın Sprink Fiyatları Yangın koruma önlemlerinden biri olan yangın sprink fiyatları uygun fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Tesisat içerisinde gerekli tüm malzemeler yer alıp monte edilmesinin ardından kullanıma hazır olmaktadır. Yangın sprink sistemleri için kullanılarak pek çok malzeme sabit olsa da vanaları ve boru sistemi farklılaşabilmektedir. Bu durum fiyatlara da etki etmekte olup sabit bir fiyattan söz edilememektedir. Yangından korumada etkili bir yöntem olan yangın sprink sistemleri hayati açıdan önem taşıdığından kaliteli malzeme oldukça öDEVAMI

Yangın Sprinkleri

  Yangın Sprinkleri Tehlikeli bir yangın anında otomatik olarak devreye giren yangın sprinkleri belirli bir basınç altında çalışmaya başlıyor. Ardından püskürtmüş olduğu su ile çok büyük olmayan bir yangını kendi başına söndürebiliyor. Ancak çok büyümüş bir yangına hiçbir etkisi olmayacaktır demek kesinlikle yanlış olur. Yaşanan bu tehlike karşısında büyük bir yangının daha geniş arazilere yayılmasını önleyen bu sistemler can ve mal kaybının minimum düzeye indirilmesi için kullanılması gereDEVAMI

İstanbul Yangın Merdiveni Firması

İstanbul Yangın Merdiveni Firması Afet durumlarında toplu yaşam alanlarından ya da yüksek katlı binalardan en hızlı şekilde ve hasarsız olarak kurtulmak için yangın merdiveninin önemi çok fazladır. Yangın tehlikesi kalabalık şehirlerde daha çok görülmektedir. Bu nedenle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde yangın merdiveni imalatı oldukça önemlidir. İstanbul yangın merdiveni firması olarak sektörde hizmet veren firmamız dayanaklı ve sağlam yangın merdiveni imalatı yapmaktadır. Yangın merdiveni hizmetinde alıcılar genel olarak ucuz olmasına önem verDEVAMI

Zeytinburnu Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Üsküdar Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Ümraniye Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Tuzla Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Sultangazi Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Sultanbeyli Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Gebze Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Şişli Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Silivri Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Şile Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Sarıyer Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Sancaktepe Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Pendik Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Maltepe Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Küçükçekmece Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Kartal Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Kağıthane Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Kadıköy Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Güngören Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Gaziosmanpaşa Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Fatih Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Eyüp Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

Esenyurt Köpüklü Yangın Söndürme

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son teknoloji kullanılarak yangınla mücadele edilmektedir. Yangınla mücadele ekipmanları ticaretinin oluştuğu sektörde çalışan firmaların sayısı da günden güne artış göstermektedir. Yangınların içerik olarak çeşitlilik göstermesi neticesi, söndürme seçeneklerinin de farklı olmasını mecburi kılmaktadır. Basit yangın olarak algılanan ve A tipi yangın olarak eğitimi verilen yangın sınıfı için eski usullerde olduğu gibi kum, çDEVAMI

MÜŞTERİ HİZMETLERİ