Yeraltı Borulama
9.2.1 Sprinkler sistemlerini besleyen yeraltı hatlarında, dökme demir, düktil demir, içi çimento ile
sıvanarak astarlanmış, takviyeli cam fiber, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) boru tiplerinin
kullanılması tavsiye edilir. Borular tedarikçinin tavsiyelerine göre döşenmeli ve korozyona
karşı yeterli dirence sahip olmalıdır.²
9.2.2 Boru tipi ve basınç sınıfı belirlenirken, borunun yangın dayanımı, maksimum sistem çalışma
basıncı, borunun gömüleceği derinlik, toprak durumu, korozyon ve trafik ve araç yükü gibi
diğer dış yüklerin durumu dikkate alınmalıdır. Boru tertibatına, üzerinden geçen araçların
hasar vermesi gibi mekanik hasarları önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
9.2.3 Boru tipi en az 10.3 bar sistem çalışma basıncına uygun olmalıdır.³
9.2.4 Boru gömme derinliği, maksimum donma derinliğine bağlı olarak belirlenmelidir. Boru üst kotu
donma çizgisinden en az 0.3 m altında olacak şekilde yerleştirilmelidir.
9.2.5 Donmanın etken olmadığı yerlerde, mekanik hasarı önlemek için gömme derinliği en az 0.8
m olmalıdır. Yolların altından geçen yeraltı boruları en az 0.9 m derinlikte olmalı, demiryolları
altından geçen borular en az 1.2 m derinliğe gömülmelidir. Gömme derinliği boru üst kotundan
ölçülmelidir.4
9.3 Boru Bağlantı Tipleri
Borulama tekniği sprinkler sistemlerinin ayrılmaz unsuru olup, borulama tekniğinin seçimi,
tasarlanan sprinkler sistemine ve boru tipine uygun olmalıdır.
9.3.1 Dişli Bağlantılar
Sprinkler sistemlerinde 50 mm ve daha düşük çaplı boruların bağlantısında genellikle
dişli boru bağlantıları kullanılır. Dişli bağlantı sırasında kullanılan ara bağlantı parçalarının
sızdırmazlığının sağlanmasında, tesisat basınç sınıfına uygun olarak keten teflon veya sıvı
conta kullanılabilir.
9.3.2 Kaynaklı Bağlantılar
Sprinkler tesisatlarında, 50 mm’nin üzerindeki çaplarda genellikle tercih edilen bağlantı tipidir.
Borular, oksijen veya elektrot kaynağı ile birleştirilir. Galvanize çelik boruların kaynağında,
galvanize edilmiş yüzeylerin açılmasına engel olacak yöntemler kullanılır. Tesis içinde
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaynakçılar
EN 287-1’e göre sertifikalı olmalıdır.5
¹ EN12845/Madde 17.1.6
² EN12845/Madde 17.1.1
³ NFPA13/Madde 10.1.5
4 NFPA13/Madde 10.4
5 EN12845/Madde 17.1.3
128
9.3.3 Flanşlı Bağlantı
Sprinkler sistemlerinde genellikle hat üzerindeki vana ve ekipmanların montajında kullanılır.
Boru çaplarına uygun flanşlar boru uçlarına kaynatıldıktan sonra flanş contası yerleştirilir ve
cıvata ile birleştirilir. Flanşlar bağlantı yapılacak ekipman veya boru ile uyumlu özelliklerde ve
tesisatın basınç sınıfına uygun olmalıdır.
9.3.4 Yivli Bağlantılar
Yivli boru bağlantıları kaynaklı imalatın yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde
kullanılabileceği gibi, diğer bağlantı türlerine göre işçilik süresi daha kısadır. Borulamann
şartlarının zor olduğu alanlarda boru güzergâhında esneklik sağlar. Boru parçalarının
kolaylıkla sökülüp takılmasına olanak sağlayan bağlantı türü olduğundan tesisatta gerekli
görülen noktalarda ve tesisatın depremden korunmasına yönelik uygulamalarda, kısmi olarak
da kullanılmaktadır. Borulara yiv açılarak üzerinde contaları bulunan kaplinler vasıtasıyla
birleştirilir. Borulara yiv açma işlemi, ezme veya kesme metodu ile yapılır. Kesme metodu ile
yiv açma işlemi özel yiv makinesi veya tornada yapılır. Kesme metodu genellikle, orta ve ağır
seri borularda yüksek çaplarda tercih edilir. Borunun et kalınlılığının %50’sinin altında bir metal
parça borudan kesilir. Kesme derinliği; yivli ekipman üreticisi tarafından verilen boru et kalınlığı
değerlerine göre belirlenmelidir. Ezme metodu ile yiv açma işleminde özel yiv açma aletleri
kullanılır. Ezme metodu, çeşitli et kalınlıklarında ve büyük çaplarda uygulanabilmektedir. Ezme
metodunda boru ezilerek, yiv açılır. Yiv ölçüleri, boru ucuna mesafe ve yiv derinliği üretici
tarafından verilen boru et kalınlığı değerlerine göre belirlenmelidir. Yiv üzerine kaplin contası
yerleştirildikten sonra kaplin üzerindeki vidalarla sabitleştirilir. Vidalar sabitleştirilirken uygun
torklarda sıkılmalıdır. Kaplinlerin contalarının tipi ve sıcaklık derecesi, spesifik uygulamalarda
ortam koşullarına uygun olarak seçilmelidir.
Borudan branşman alınan noktalarda, çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları kullanılabilir.
Kullanılan çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanının çıkış ağzındaki conta için üretici tarafından
verilen delik ölçüsünde delik açılır. Çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları boru bağlantısı görevi
görmez. Bağlantı elemanın çıkış ağzı tesisatın devamında kullanılacak dişli veya yivli boru
bağlantı türüne uygun olarak seçilmelidir.
 Boru üzerinde kesik veya ezme metodu ile açılan yiv ölçüsü, bağlantı ekipmanları ile
uyumlu olmalıdır.
 Conta içeren yivli bağlantı elemanları, kuru ve ön tepkili sistemlerde kullanıldığında, kuru
borulu sistem için onaylı olmalıdır.
 Boruların yiv açılarak birleştirilmesinde kullanılan yivli bağlantı elemanları ve contaları
yangın kullanımı için onaylı olmalıdır.
9.4* Boru Askı Elemanları
Boru destekleri; borunun hareketine engel olarak boruyu sabitlemek için kullanılır. Boru askı
elemanları; borunun kendi ağırlığı ve diğer yüklerin taşınarak başka taşıyıcılara aktarılması
için kullanılır. Boru askı elemanları, Şekil A.9.4’te verilmiştir. Boru destekleri, doğrudan binaya
veya gerekiyorsa makinalara, depolama raflarına veya diğer yapılara göre tespit edilebilir.
Boru destekleri diğer tesisatları desteklemek için kullanılmamalıdır. Boru destekleri dengeli
yük dağılımını sağlamak için ayarlanabilir olmalıdır. Destekler borunun etrafını tamamen
sarmalı ve boruya veya bağlantılara kaynak yapılmamalıdır. Çapı 50 mm’den büyük borular,
oluklu çelik veya gaz beton levhalarla desteklenmemelidir. Dağıtım boruları ve kolon boruları,
¹ EN12845/Madde 17.1.3
129
eksensel kuvvetler dikkate alınarak uygun sayıda noktada sabitlenmelidir. Desteklerin hiç bir
bölümü, yanıcı malzemeden yapılmış olmamalı ve çivi kullanılmamalıdır. Bakır borularda,
desteklerin boruyla teması sonucu oluşacak korozyonunu önlemek için, destekler yeterli
elektrik direncine sahip uygun malzeme ile kaplanmalıdır.¹
9.4.1 Branşman Borularında Askı Elemanlarının Yerleşimi
9.4.1.1 Boru askı elemanlarının minimum sayısı: Boru askılarının birbirine olan mesafesi aşağıdaki
durumlar dışında, Tablo 9.4.1.1’de verilen değerleri geçmemelidir.
¹ EN12845/Madde 17.2.1
² NFPA13/Tablo 9.2.2.1(b)
Tablo 9.4.1.1 Boru Askı Elemanlarının Arasındaki Maksimum Mesafeler (m²)
Boru Anma Çapı (mm)
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Çelik boru (dişli ince et kalınlıklı hariç) 3.66 3.66 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
Çelik boru, dişli ince et kalınlıklı 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 - - - -
Bakır boru 2.44 3.05 3.05 3.66 3.66 3.66 4.57 4.57 4.57 4.57
CPVC 1.83 1.98 2.13 2.44 2.74 3.05 - - - -
Polibütilen (IPS) 1.14 1.14 1.4 1.52 1.8 - - - - -
Polibütilen (CTS) 0.89 1.02 1.19 2.35 1.65 - - - - -
Duktil demir boru - - - - - 4.57 4.57 - 4.57 4.57
Not: IPS-Çelik Boru Çapı, CTS-Bakır Boru Çapı
9.4.1.2 Sprinkler arası mesafenin 1.8 m’den az olduğu durumlarda, boru askı elemanlarının
maksimum 3.7 m aralıklarla yerleşimine izin verilir.
Şekil 9.5.1.1(b) Askılar Arası Mesafeler
9.4.1.3 Uzunluğu 1.8 m’yi geçmeyen başlangıç boru uzunluklarında askı gerekmez ancak branşman
bağlantısı yapılan ana besleme borusundaki orta askı iptal edilmesi gibi durumlarda askı
ilavesi gereklidir.
9.4.1.4 Boru askı elemanları ile sprinkler merkezi arasındaki mesafe, 76 mm’den az olmamalıdır.

Farklı uygulamalar için mühendislik ile yasal gereklilikleri karşılayan çeşitli yeraltı yakıt boruları mevcuttur:

Yangın Sprink Fiyatları

Yangın Sprink Fiyatları Yangın koruma önlemlerinden biri olan yangın sprink fiyatları uygun fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Tesisat içerisinde gerekli tüm malzemeler yer alıp monte edilmesinin ardından kullanıma hazır olmaktadır. Yangın sprink sistemleri için kullanılarak pek çok malzeme sabit olsa da vanaları ve boru sistemi farklılaşabilmektedir. Bu durum fiyatlara da etki etmekte olup sabit bir fiyattan söz edilememektedir. Yangından korumada etkili bir yöntem olan yangın sprink sistemleri hayati açıdan önem taşıdığından kaliteli malzeme oldukça önemlidir. Kaliteli malzemeDEVAMI

Yangın Spring firmaları

Yangın Spring firmaları Günümüzde çalışma veya yaşam merkezlerinde birçok güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Bunlar hırsız alarmı, yangın alarmı gibi gruplara ayırabiliriz. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında mağdur olmamak için bu sistemleri bulundurmak hem can hem de mal kaybının önüne geçilmiş olunur. Bu tesitlarda parça çok olduğu için üreten firmalarda oldukça fazladır. Firmalar bu sistemleri yaparken hata yapma gibi bir durumu yoktur. Güvenlik amacıyla kurulan spring yangın sistemlerini tasarlayan firmalar sistemi kurulacak ortama göDEVAMI

Yangın Merdivenleri

Yangın MerdivenleriHayatın koşuşturması içerisinde kendinizi ve sevdiklerinizi ihmal etmemeniz gerektiğini vurgulayarak, yangın merdivenleri ile ilgili önemli detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çalışmak veya barınmak amacıyla bulunduğunuz binalarda kalacağınız süreler içerisinde yangın gibi felaketleri yaşamayacağınızın garantisini kimse veremez. Ancak Karaboğa Mühendislik, böyle bir talihsizliği yaşadığınızda kurtulmanıza olanak verecek olan yangın merdivenleri sayesinde hayatınızın garantisini sağlamak adına önemli adımları atmaktadır. Derin bir nefes aldığınızı duyDEVAMI

İstanbul Yangın Sprink Sistemleri Kapısı

İstanbul Yangın Sprink Sistemleri Kapısı Yangın kapısı yangının yayılmasını yavaşlatma mantığı ile çalışır. Bir yangın meydana geldiğinde binada çalışanların ve ikame amaçlı olarak binayı kullananların acilen tahliye edilmeleri için yeterli bir süre yangın kaşpıları sayesinde kazanılmaktadır.Pasif yangın korunma sistemleri dendiğinde en önemli unsurlardan biri yangın kapıları olmaktadır. Yangın kapıları, yangının çıktığı alan ile diğer alanlar arasında bir bölme vazifesi görürler. Yangın diğer tarafa atlamadıından sadece yangının çıktığı bölge ile sınırDEVAMI

Kadıköy Yangın Sprinkler Sistemi

Kadıköy Yangın Sprinkler Sistemi Islak borulu, kuru borulu, deluge sprinkler, preaction sprinkler söndürme sistemleri olarak dört farklı sprinkler sistemi bulunmaktadır. Sprinkler sisteminin tasarımı yapılırken işyerinde parlayıcı- patlayıcı madde olup olmadığı, raf ve istifleme düzeninin var olup olmadığı, riski, risk grubu, boru montajının güzergahı, işyerinin deprem bölgesinde olup olmadığı ve suyun debisi gibi etkenler belirlenir. Tüm bu faktörlere balı olarak da nozul modelleri ve nozulun patlama ısısı belirlenmektedir. Vana gruplarının düzenlenmesi sprinkler sisteminin modeline bağlıDEVAMI

Ümraniye Yangın Sprinkler Sistemi

Ümraniye Yangın Sprinkler Sistemi Yangın sprinkler sisteminin maliyetinin hesaplanmasında ilk olarak, sprinkler sisteminin projelndirmesi yapılır. Hidrostatik hesaplamaları yapılır. Sistemi meydana getiren ana elamanların maliyeti çıkartılır; kurulması için gerekli işçilik adam-saat maliyeti hesap edilir; nakliyesi hesaba dahil edilir ve işyerinin bunun üzerine ettiği kar ilave edilerek maliyetin tamamına ulaşılır. Sistemi meydana getiren ana elemanlar; sprinkler su deposu, sprinkler başlıkları, yangın hidroforu, vanalar, fittings malzemeleridir. Sistemin projelendirilmesi ve kurulmasında uzman olan kişilerle çalışıDEVAMI

Sancaktepe Yangın Sprinkler Sistemi

Sancaktepe Yangın Sprinkler Sistemi Sprinkler sisteminin amacı, yangının en erken evresinde yangın üzerine suyun boşaltılarak söndürülmesidir. Sprinkler sistemi tasarımında sisteme bina dahili alanında alarm çalması, itfaiye çağrılması gibi fonksiyonlar da eklenebilir. Sprinkleme sistemini meydana getiren elemanlar; yağmurlama başlıkları, vanalar, borular, bağlantı elemanları, tesisat kontrol vanaları, akış göstergeleri, akarm zilleri, su pompaları, acil durum güç kaynağıdır. Hangi durumlarda sprinkler sisteminin zorunlu olduğuna dair kurallar "binaların yangından korunması hakkında yönetDEVAMI

Maltepe Yangın Sprink Sistemleri

Maltepe Yangın Sprink Sistemleri Sprinkler sisteminin tasarımı için ilgili yönetmelik olan Binaların Yangından Korunması Hakkında yönetmelik yeterli değildir. Bu yönetmelikle referans gösteren standartlar iyice incelenmeli ve sprinkler (yağmurlama) sisteminin tasarımına sonra başlanmalıdır. Seçilen sprinkler başlıkları ve sistemi için standartlar tarafından getirilirken kısıtlara dikkat edilmelidir. Proje çizirken binalarda var olan kolon ve kirişlerin sprinkler tarafından püskürtülen suyu etkilemeyecek şekilde sprinkler sistemi tasarlanır. Sprinkler sistemi tasarlanırken, binaların tehliDEVAMI

Ataşehir Yangın Sprinkler Sistemi

Ataşehir Yangın Sprinkler Sistemi Yangınla ilgili yapılan deneylerde;  yangının 1. dakikasında yangın mahalline girildiğinde, olaya müdahale edilemeyecek kadar yangın hacminin genişlediği görülmüştür. Yangının 3. dakikasında yangının yaydığı ısı 10.000-20.000 MW civarında olup, bu tip yangına kesinlikle işyerlerinde bulunan küçük yangın tüpleriyle müdahale edilemez. Bu yangın tüpleri daha çok, yangının başlangıç aşamasında müdahale içindir.  Yangının ilk safhalarında algılanıp müdahale edilmesi, yangının büyümeden sönd&uDEVAMI

Çekmeköy Yangın Sprink Sistemleri

Çekmeköy Yangın Sprink Sistemleri Sprinkler sistemi yangın anında ortamın sıcaklığının normalden 30 derece daha fazla artmasıyla devreye girer. Sprinkler sistemi aynı zamanda yangın alarm sistemini de devreye sokar. Normal durumda sprinkler sistemi kapalıdır. Sprinkler sisteminde önemli bir kısım cam tüptür. İçindeki sıvı sıcaklığın etkisiyle genleşip cam tüpü patlatır. Bunun üzerine boru içerisindeki basınçlı su, reflektörler aracılığıyla yangın üzerine boşalır. Köpüklü ve sulu olmak üzere iki tip sprinkler sistemi bulunmaktadır. Köpüklü olan sistDEVAMI

MÜŞTERİ HİZMETLERİ